Arbetsplan mot mobbning och trakasserier (även sexuella)

 

Arbetsplan mot mobbning, Ätrabygdens ridklubb

Ätrabygdens ridklubb bedriver en verksamhet där många människor med olika bakgrund, olika ålder, olika uppgifter och olika ansvar tillsammans arbetar för en sund miljö för såväl människor som hästar. I en sådan sund miljö kan inga former av mobbning eller trakasserier tillåtas och vi har alla ett ansvar för att
(a) arbeta förebyggande och respektera varandra,
(b) att om situationer av mobbning eller trakasserier ändå uppkommer, detta tas på allvar och en dokumentation och utredning görs.

Det kanske mest kännetecknande för mobbning är att det ofta är ett dolt problem, oftast mycket svårt att upptäcka. Därför är det viktigt att vi alla hjälps åt för att upptäcka och göra något åt mobbning och andra trakasserier så snart vi ser tecken på dessa.

 

Definition av mobbning

Mobbning och andra former av trakasserier utgör övergrepp, som aldrig kan accepteras. De leder till en kränkning, inte bara av den som drabbas, utan också av våra grundläggande demokratiska värderingar. Mobbning är när en eller flera personer – barn eller vuxna - systematiskt under viss tid utsätter en annan person för negativa handlingar. Det finns många olika typer av mobbning, t ex fysisk, psykisk eller verbal mobbning.

 

Mål att sträva mot

En mobbningsfri ridverksamhet där alla känner sig delaktiga och respekterade.

 

Medel att uppnå vårt mål

-   Alla som finns i ridverksamheten har ansvar för att verka för att all förekommande mobbning att upphöra. 

-   Alla mobbningsfall som anmälts till tränare eller till styrelsen ska leda till åtgärd och uppföljning. 

-   Styrelsen har ansvar för att ledare har rätt kompetens för att kunna verka för att klubben uppnår sitt mål. 

 

Handlingsplan

-    Styrelsens arbete mot mobbning presenteras på hemsidan.

-    Alla misstänkta mobbningsfall skall genast meddelas till någon i styrelsen.

-    US ska ta regelbundna initiativ för att diskutera hur man kan motverka mobbning och trakasserier.

-    Styrelsen ska samverka med US för att tillsammans kunna arbeta så effektivt som möjligt mot mobbning.

-    Styrelsen har ansvar för att minst en gång per år diskutera om handlingsplanen behöver revideras

 

Åtgärder vid mobbning eller trakasserier

1)   Den som observerar något som förefaller vara mobbning eller trakasserier, meddelar detta till styrelsen.

2)   Samtal sker sedan enskilt med den mobbade och mobbaren/mobbarna för att samla information.

3)   Parallellt med samtalen samlas information från t.ex. föräldrar och personal.

4)   Uppföljningssamtal med de inblandade personerna genomförs.

5)   Kontakt tas med föräldrar efter att mobbningen upphört, om det rört sig om minderåriga.

6)   Varje mobbningsfall dokumenteras av styrelsen eller av annan på uppdrag av styrelsen.

 

Utvärdering

Styrelsen utvärderar varje år handlingsplanen, och reviderar den om det finns behov av detta.